Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คลังสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์

Facebook : โรงเรียนวัดสังข์กระจาย - แจ่มวิชาสอน

Sangkrajai Channel

โรงเห็ดพระราชทาน

โครงการที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบตามพระราชดำริ

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้าพันธุ์สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ริมรั้วโรงเรียนติดคลองบางกอกใหญ่

ผักสวนครัวริมรั้ว

บริเวณริมรั้วทางเดินเข้าอาคารเรียนเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ COVID19 ในสถานศึกษา

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ๒๐๑๙ หรือ COVID 19

ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต

จำนวนผู้เข้าชม website ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564