ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

 1. นายทองเมือง เพ็งโสดา 10 พ.ค. 2502 - 26 ก.พ. 2519

 2. นายสำรวย รัศมีจันทร์ 11 มี.ค. 2519 - 15 มี.ค. 2524

 3. นายประยูร สกุลกิม 16 มี.ค. 2524 - 24 ธ.ค. 2529

 4. นายบุญธรรม แก้วสาร 29 ธ.ค. 2529 – 11 ก.ย. 2531

 5. นายประเสริฐ นิตย์มี 15 ก.ย. 2531- 29 ม.ค. 2535

 6. นายประวิทย์ ตรีคณิตสรณ์ 12 ก.พ. 2535 – 8 มี.ค. 2538

 7. นายประสาท พวงมาลี 14 มี.ค. 2538 – 14 พ.ย. 2543

 8. นางราตรี ศรีไพรวรรณ 12 ธ.ค. 2543 – 23 ต.ค. 2544

 9. นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ 24 ต.ค. 2544 – 29 ต.ค. 2545

 10. นางสาวจรีย์พร โน้ตชัยยา 30 ต.ค. 2545 – 4 ธ.ค. 2551

 11. นางสาวอัมราพร โพธิ์แดง 5 ธ.ค. 2551 - 10 พ.ค. 2555

 12. นางสุทธิมาลย์ สมวาจา 11 พ.ค. 2555 – 15 พ.ย. 2556

 13. นายศศีเทพ ปร่ำนาค 26 ส.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558

 14. นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ 24 ธ.ค. 2559 – 6 ธ.ค. 2562

 15. นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ 7 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน