อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

"อนามัยดี มีจรรยา รักษาวินัย ตั้งใจเรียน"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

"สามารถเล่นดนตรีไทยได้"