คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

เด็กดีศรีสังข์กระจาย

"สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย เข้าแถว รักษาความสะอาด ตั้งใจเรียน"