การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพื้นฐาน

• [O1] :: โครงสร้าง

• [O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร

• [O3] :: อำนาจหน้าที่

• [O4] :: แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

• [O5] :: ข้อมูลการติดต่อ

• [O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินการ

[O10] :: แผนดำเนินงานประจำปี

[O11] :: รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

[O13] :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

[O14] :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

[O17] :: E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[O19] :: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผการจัดหาพัสดุ

[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

[O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O25] :: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

[O26] :: การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O28] :: รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[O34] :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

[O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

[O37] :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

[O40] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี