Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คลังสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์

Facebook : โรงเรียนวัดสังข์กระจาย - แจ่มวิชาสอน

Sangkrajai Channel

โรงเห็ดพระราชทาน

โครงการที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบตามพระราชดำริ

แปลงกล้วยน้ำว้า

กล้วยพันธุ์สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ริมรั้วโรงเรียนติดคลองบางกอกใหญ่

แปลงปลูกผักผสมผสาน

บริเวณริมรั้วทางเดินเข้าอาคารเรียนเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การควบคุมภายใน

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ COVID19 ในสถานศึกษา

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ๒๐๑๙ หรือ COVID 19

ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต

เอกสารดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

ระบบหนังสือเข้าโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) (การตอบกลับ)
จำนวนผู้เข้าชม website ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564