คลังสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์

Facebook : โรงเรียนวัดสังข์กระจาย - แจ่มวิชาสอน

Sangkrajai Channel

โรงเห็ดพระราชทาน

โครงการที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบตามพระราชดำริ

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้าพันธุ์สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ริมรั้วโรงเรียนติดคลองบางกอกใหญ่

ผักสวนครัวริมรั้ว

บริเวณริมรั้วทางเดินเข้าอาคารเรียนเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

แปลงผักไฮโดรโปนิก

บริเวณริมน้ำเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวนผู้เข้าชม website ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564