โรงเห็ดพระราชทาน

     โครงการที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบตามพระราชดำริ

กล้วยน้ำว้า

      กล้วยน้ำว้าพันธุ์สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ริมรั้วโรงเรียนติดคลองบางกอกใหญ่

ผักสวนครัวริมรั้ว

        บริเวณริมรั้วทางเดินเข้าอาคารเรียนเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

แปลงผักไฮโดรโปนิก

        บริเวณริมน้ำเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

หลักสูตรท้องถิ่น 66 สมบูรณ์.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ-2566.pdf

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Sar 65-สังข์กระจาย.pdf

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562

คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

O14 วิชาการ.pdf
O14-คู่มืองานกลุ่มบริหารงบประมาณ.pdf
O14 คู่มืองานบุคลากร.pdf
O 14 คู่มือบริหารงานทั่วไป.pdf
แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา.pdf