Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คลังสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์

Facebook : โรงเรียนวัดสังข์กระจาย - แจ่มวิชาสอน

Sangkrajai Channel

โรงเห็ดพระราชทาน

โครงการที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบตามพระราชดำริ

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้าพันธุ์สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ริมรั้วโรงเรียนติดคลองบางกอกใหญ่

ผักสวนครัวริมรั้ว

บริเวณริมรั้วทางเดินเข้าอาคารเรียนเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ COVID19 ในสถานศึกษา

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ๒๐๑๙ หรือ COVID 19

ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต

จำนวนผู้เข้าชม website ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564