คลังสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์

Sangkrajai Channel

โรงเห็ดพระราชทาน

     โครงการที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบตามพระราชดำริ

กล้วยน้ำว้า

      กล้วยน้ำว้าพันธุ์สมเด็จพระเทพฯพระราชทาน ริมรั้วโรงเรียนติดคลองบางกอกใหญ่

ผักสวนครัวริมรั้ว

        บริเวณริมรั้วทางเดินเข้าอาคารเรียนเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

แปลงผักไฮโดรโปนิก

        บริเวณริมน้ำเพื่อเรียนรู้การใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565

O11-แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566.pdf

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566

Sar 65-สังข์กระจาย.pdf

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2565

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม website ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564